Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta, która dotyczy wad fizycznych i prawnych towaru. Rękojmia dotyczy wad fizycznych, które istniały przed wydaniem zakupionej rzeczy klientowi. Ma także zastosowanie w przypadku, gdy powstanie wady miało miejsce po wydaniu takiej rzeczy, ale wada zaistniała z przyczyny tkwiącej już w tej rzeczy wcześniej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego, art. 556-576.

Sprzedawca odpowiada za towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie do 2 lat od momentu wydania towaru. Przez pierwsze 12 miesięcy domniemywa się, że wada lub przyczyna powstania wady istniała już w momencie sprzedaży (wydania) towaru. Między 12 a 24 miesiącem okresu trwania rękojmi sytuacja ulega zmianie. Wówczas to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w chwili jego zakupu. Reklamację z tytułu rękojmi zgłasza się do sprzedawcy, w tym przypadku do sklepu tennisport.pl.

Gwarancja

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy (zwanego gwarantem), które dotyczy jakości danego towaru. Gwarantem najczęściej jest producent, importer lub dystrybutor. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy towar nie posiada właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Czas trwania gwarancji zależny jest od woli gwaranta, może on trwać rok, kilka lat, lub obowiązywać dożywotnio.

Klient może złożyć reklamację z tytułu gwarancji w sklepie Skalnik.pl lub bezpośrednio u gwaranta (najczęściej producenta).

Jak złożyć reklamację

Bez względu na to, czy reklamację składasz z tytułu rękojmi czy gwarancji, postępuj według tych kilku kroków. 

Napisz do nas mail na adres admin@tennisport.pl lub wyślij pismo reklamacyjne na adres Długa Wieś Druga 8a, Stawiszyn 62-820 Stawiszyn

Kolejnym krokiem, będzie spakowanie i wysłanie przesyłki. W tym celu poczekaj na odpowiedź od naszego pracownika w jaki sposób zapakować towar oraz szczegóły co do pozostałych kwestii wysyłkowych.

Jak przebiega obsługa reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. Zawsze staramy się rozpatrzyć reklamację prędzej, ale czas ten może być uzależniony od wielu czynników (ilości reklamacji, konieczności wykonania ekspertyzy). W procesie rozpatrywania reklamacji korzystamy z opinii rzeczoznawców. 

Pozytywnie rozpatrzona reklamacja oznacza, że reklamowany produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeśli nie możemy naprawić bądź wymienić produktu, możemy zaoferować zwrot pieniędzy lub obniżenie jego ceny.

Reklamacja odrzucona oznacza, że nie zaistniały przesłanki do spełnienia roszczenia wobec wady produktu. Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz:  

  • Odwołać się od reklamacji – jest to zasadne, gdy posiada się opinię innego rzeczoznawcy, która jest korzystna dla reklamującego 
  • Zwrócić się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Zwrócić siędo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  • Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Skierować sprawę do sądu.

Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show